Nhận thấy được trách nhiệm của thanh niên trong việc góp phần phát triển bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp thụ những nền văn hóa mới bằng cách ra sức học tập, nâng cao trình độ hiểu ...